Back to round index.

Capgemini International Scrabble Tournament 2019

Division ADivision BDivision CDivision D

10th - 13th Jan 2019

Division B High Losses

RoundLosing
Score
Winning
Score
LoserWinner
15490499Rehet Singh Bhatia (#40)Neelam Agrawal (#33)
14475480Rajeev Menon (#9)Nikheel Ruparel (#31)
2475514Diyath Visidagamage (#36)R Nalini (#11)
5464482Seshi Ramanathan (#12)Pankaj Bolaki (#45)
14460479Nidhi Singhvi (#2)Sudhir Kamath (#3)
21458469Nidhi Singhvi (#2)Dipankar Chatterjee (#23)
3458464Rajnikant Singh (#41)Marie Fernandes (#25)
5450454Rajeev Menon (#9)Kala Ganesh (#27)
5450454Radhika Mahalingaiah (#19)Nidhi Singhvi (#2)
16447455R Nalini (#11)Nikheel Ruparel (#31)
25446456Anthony Gomes (#29)Rajeev Menon (#9)
29446463Neelam Agrawal (#33)Sridhar Paidikondala (#16)
6445508Pankaj Bolaki (#45)Rahil Parkar (#5)
8444459Janidu Karunaratne (#43)Sudhir Kamath (#3)
15442459Nidhi Singhvi (#2)Arindam Basu (#30)
17442444Anuj Shetty (#20)Diyath Visidagamage (#36)
20441446Sudhir Kamath (#3)Cecil Fernandes (#6)
28440455Mangala Bhandarkar (#7)Sudhir Kamath (#3)
26440508Anuj Shetty (#20)Rajeev Menon (#9)
8438519Rekha Balaji (#10)Lalantha Amarasinghe (#42)
19436451Sridhar Paidikondala (#16)Radhika Mahalingaiah (#19)
14435455Anuj Shetty (#20)Pankaj Bolaki (#45)
32434446Radhika Mahalingaiah (#19)R Nalini (#11)
12434445Neelam Agrawal (#33)Pankaj Bolaki (#45)
28433471Marie Fernandes (#25)Nidhi Singhvi (#2)
23433460Lalantha Amarasinghe (#42)Sam Joseph (#8)
8432475Sam Joseph (#8)Madhav Kamath (#38)
4432445Yoga Pratama (#13)Mangala Bhandarkar (#7)
27432462Diyath Visidagamage (#36)Manju Sood (#1)
12432445Janidu Karunaratne (#43)Sridhar Paidikondala (#16)
8431471Mangala Bhandarkar (#7)Rahil Parkar (#5)
23430457Zeenath Ariff (#17)Kannan Sethuraman (#26)
1430431Kala Ganesh (#27)Sudhir Kamath (#3)
8429490R Nalini (#11)Rustom Deboo (#44)
14428474Marie Fernandes (#25)Janidu Karunaratne (#43)
26427537Nidhi Singhvi (#2)Amit Sood (#21)
22427499Mangala Bhandarkar (#7)Manju Sood (#1)
25427445Rehet Singh Bhatia (#40)Mazher Qureshi (#15)
3427454Lalantha Amarasinghe (#42)Madhav Kamath (#38)
5427486Swagat Nukala (#47)Rehet Singh Bhatia (#40)
1426502Dammika Witharana (#18)Lalantha Amarasinghe (#42)
17425495Pankaj Bolaki (#45)Janidu Karunaratne (#43)
2424431Vignesh S (#48)Anuj Shetty (#20)
6423497Yoga Pratama (#13)Sudhir Kamath (#3)
7423529Yoga Pratama (#13)Sridhar Paidikondala (#16)
13423435Nikheel Ruparel (#31)Cecil Fernandes (#6)
25423443Suchindra Potnis (#34)Kala Ganesh (#27)
18423489Rustom Deboo (#44)Anthony Gomes (#29)
21423454Rustom Deboo (#44)Marie Fernandes (#25)
25423471Rustom Deboo (#44)Janidu Karunaratne (#43)
20422434Mangala Bhandarkar (#7)Madhav Kamath (#38)
17422442Dipankar Chatterjee (#23)Nikheel Ruparel (#31)
6422458Anthony Gomes (#29)Sridhar Paidikondala (#16)
26422446Anthony Gomes (#29)Sumeet Sachdev (#22)
28421482Dammika Witharana (#18)Madhav Kamath (#38)
29421437Sumeet Sachdev (#22)Dammika Witharana (#18)
3421475Dipankar Chatterjee (#23)Cecil Fernandes (#6)
21421442Adheesha Dissanayake (#35)Arindam Basu (#30)
26420469Seshi Ramanathan (#12)Lennie D'Souza (#14)
31420488Anuj Shetty (#20)Sridhar Paidikondala (#16)
30420425Shubha S (#28)Khwanjai Thammaping (#32)
7420470Anthony Gomes (#29)Anuj Shetty (#20)
20420446Suchindra Potnis (#34)Nidhi Singhvi (#2)
3419443Sudhir Kamath (#3)Arindam Basu (#30)
7419492Arvind Lath (#39)Dammika Witharana (#18)
10419445Lalantha Amarasinghe (#42)Kannan Sethuraman (#26)
25418431Arindam Basu (#30)Marie Fernandes (#25)
11418522Nikheel Ruparel (#31)Nidhi Singhvi (#2)
19417431Mazher Qureshi (#15)Lalantha Amarasinghe (#42)
14417475Arindam Basu (#30)Suchindra Potnis (#34)
2417441Suchindra Potnis (#34)Mangala Bhandarkar (#7)
4417491Rustom Deboo (#44)Nidhi Singhvi (#2)
4416486Kannan Sethuraman (#26)Madhav Kamath (#38)
11416463Shubha S (#28)Arvind Lath (#39)
14416445Rehet Singh Bhatia (#40)Lalantha Amarasinghe (#42)
10415441Nidhi Singhvi (#2)Adheesha Dissanayake (#35)
7415444Neelam Agrawal (#33)Khwanjai Thammaping (#32)
32415491Diyath Visidagamage (#36)Mangala Bhandarkar (#7)
21415417Nabena B Hemalatha (#37)Rehet Singh Bhatia (#40)
11415433Ritu Chadha (#46)Lalantha Amarasinghe (#42)
29414445Radhika Mahalingaiah (#19)Nidhi Singhvi (#2)
2414441Rajnikant Singh (#41)Lennie D'Souza (#14)
9414472Lalantha Amarasinghe (#42)Neelam Agrawal (#33)
5413435Dammika Witharana (#18)Kannan Sethuraman (#26)
1413458Nikheel Ruparel (#31)Mangala Bhandarkar (#7)
22413445Arvind Lath (#39)Mazher Qureshi (#15)
27412431Lennie D'Souza (#14)Radhika Mahalingaiah (#19)
1412488Diyath Visidagamage (#36)Seshi Ramanathan (#12)
26412419Rehet Singh Bhatia (#40)Yoga Pratama (#13)
17411477Cecil Fernandes (#6)Adheesha Dissanayake (#35)
6410433Lennie D'Souza (#14)Nidhi Singhvi (#2)
2410431Pankaj Bolaki (#45)Amit Sood (#21)
20409425Anuj Shetty (#20)Dipankar Chatterjee (#23)
2409449Kala Ganesh (#27)Arindam Basu (#30)
9409413Janidu Karunaratne (#43)Rohaina Tanveer (#4)
21408483Rohaina Tanveer (#4)Mangala Bhandarkar (#7)
1408438Sumeet Sachdev (#22)Pankaj Bolaki (#45)
23408498Kala Ganesh (#27)Sudhir Kamath (#3)
20408422Nikheel Ruparel (#31)Anthony Gomes (#29)
18407409Mazher Qureshi (#15)R Nalini (#11)
14407486Rajnikant Singh (#41)Amit Sood (#21)
32406441Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
15406409Sridhar Paidikondala (#16)Lennie D'Souza (#14)
24406445Anthony Gomes (#29)R Nalini (#11)
18406428Nikheel Ruparel (#31)Diyath Visidagamage (#36)
31406434Janidu Karunaratne (#43)Diyath Visidagamage (#36)
25405419Dipankar Chatterjee (#23)Sridhar Paidikondala (#16)
6405408Neelam Agrawal (#33)Kala Ganesh (#27)
14405437Adheesha Dissanayake (#35)Mangala Bhandarkar (#7)
22404445Rajeev Menon (#9)Nidhi Singhvi (#2)
4404439R Nalini (#11)Lennie D'Souza (#14)
23404465Lennie D'Souza (#14)Cecil Fernandes (#6)
10404457Kala Ganesh (#27)R Nalini (#11)
14404438Rustom Deboo (#44)Diyath Visidagamage (#36)
13403499Anuj Shetty (#20)Nidhi Singhvi (#2)
20403430Vignesh S (#48)Arvind Lath (#39)
8402504Zeenath Ariff (#17)Rohaina Tanveer (#4)
11402426Anthony Gomes (#29)Zeenath Ariff (#17)
24402558Neelam Agrawal (#33)Janidu Karunaratne (#43)
5402475Diyath Visidagamage (#36)Amit Sood (#21)
27402428Pankaj Bolaki (#45)Dammika Witharana (#18)
13401409Sridhar Paidikondala (#16)Rahil Parkar (#5)
16401446Kannan Sethuraman (#26)Shubha S (#28)
12401421Ritu Chadha (#46)Swagat Nukala (#47)
19400421Nidhi Singhvi (#2)Kala Ganesh (#27)
16400420Arindam Basu (#30)Marie Fernandes (#25)
32400454Janidu Karunaratne (#43)Nidhi Singhvi (#2)
10399404Manju Sood (#1)Yoga Pratama (#13)
11399402Sam Joseph (#8)Lennie D'Souza (#14)
32399433Zeenath Ariff (#17)Nabena B Hemalatha (#37)
9399409Amit Sood (#21)Khwanjai Thammaping (#32)
9399419Shubha S (#28)Dipankar Chatterjee (#23)
21399412Khwanjai Thammaping (#32)Sudhir Kamath (#3)
1399459Nabena B Hemalatha (#37)Yoga Pratama (#13)
9399428Arvind Lath (#39)Ritu Chadha (#46)
14399466Arvind Lath (#39)Swagat Nukala (#47)
18399456Rehet Singh Bhatia (#40)Shubha S (#28)
3399439Swagat Nukala (#47)Rohaina Tanveer (#4)
27398405Rohaina Tanveer (#4)Amit Sood (#21)
17398446Lennie D'Souza (#14)Mangala Bhandarkar (#7)
14398432Sumeet Sachdev (#22)Khwanjai Thammaping (#32)
31398470Arindam Basu (#30)Rohaina Tanveer (#4)
5398411Nikheel Ruparel (#31)Sumeet Sachdev (#22)
8398506Diyath Visidagamage (#36)Suchindra Potnis (#34)
19398438Rehet Singh Bhatia (#40)Nabena B Hemalatha (#37)
13398420Lalantha Amarasinghe (#42)Anthony Gomes (#29)
15398508Pankaj Bolaki (#45)Rajeev Menon (#9)
29397464Mangala Bhandarkar (#7)Sudhir Kamath (#3)
17397436R Nalini (#11)Lalantha Amarasinghe (#42)
16397456Mazher Qureshi (#15)Swagat Nukala (#47)
10397413Sumeet Sachdev (#22)Rajeev Menon (#9)
30397487Sumeet Sachdev (#22)Yoga Pratama (#13)
5397474Arindam Basu (#30)Sam Joseph (#8)
23397430Nikheel Ruparel (#31)Suchindra Potnis (#34)
10397445Suchindra Potnis (#34)Anuj Shetty (#20)
10397427Pankaj Bolaki (#45)Dammika Witharana (#18)
30396400Seshi Ramanathan (#12)Nikheel Ruparel (#31)
12396416Lennie D'Souza (#14)Mangala Bhandarkar (#7)
24396517Mazher Qureshi (#15)Sumeet Sachdev (#22)
24396460Radhika Mahalingaiah (#19)Marie Fernandes (#25)
19396415Suchindra Potnis (#34)Dammika Witharana (#18)
30396425Ritu Chadha (#46)Pankaj Bolaki (#45)
10395400Cecil Fernandes (#6)Arindam Basu (#30)
30395413Sridhar Paidikondala (#16)Rajeev Menon (#9)
25395414Zeenath Ariff (#17)Yoga Pratama (#13)
12395432Dammika Witharana (#18)Suchindra Potnis (#34)
24395407Amit Sood (#21)Mangala Bhandarkar (#7)
24395399Dipankar Chatterjee (#23)Madhav Kamath (#38)
29395437Marie Fernandes (#25)Madhav Kamath (#38)
7395435Pankaj Bolaki (#45)R Nalini (#11)
1394454Cecil Fernandes (#6)Arindam Basu (#30)
18394435Rekha Balaji (#10)Ritu Chadha (#46)
1394409R Nalini (#11)Adheesha Dissanayake (#35)
9394409Wimal Fernando (#24)Arindam Basu (#30)
11394547Madhav Kamath (#38)Sridhar Paidikondala (#16)
17393410Seshi Ramanathan (#12)Sridhar Paidikondala (#16)
25393421Seshi Ramanathan (#12)Wimal Fernando (#24)
22393425Rajnikant Singh (#41)Rekha Balaji (#10)
2392414Rohaina Tanveer (#4)Anthony Gomes (#29)
10392502Rohaina Tanveer (#4)Rahil Parkar (#5)
26392438Sam Joseph (#8)Pankaj Bolaki (#45)
28392450Sam Joseph (#8)Mazher Qureshi (#15)
18392405Sridhar Paidikondala (#16)Amit Sood (#21)
2392431Dammika Witharana (#18)Rustom Deboo (#44)
8392547Dammika Witharana (#18)Rajeev Menon (#9)
29392470Amit Sood (#21)Rohaina Tanveer (#4)
9392398Marie Fernandes (#25)Cecil Fernandes (#6)
15392430Anthony Gomes (#29)Diyath Visidagamage (#36)
13392411Arindam Basu (#30)Mangala Bhandarkar (#7)
22392403Nikheel Ruparel (#31)Neelam Agrawal (#33)
28392401Suchindra Potnis (#34)Anuj Shetty (#20)
15392454Rajnikant Singh (#41)Khwanjai Thammaping (#32)
19392429Janidu Karunaratne (#43)Amit Sood (#21)
17392394Rustom Deboo (#44)Suchindra Potnis (#34)
9392433Pankaj Bolaki (#45)Yoga Pratama (#13)
3392400Ritu Chadha (#46)Yoga Pratama (#13)
4392433Swagat Nukala (#47)Diyath Visidagamage (#36)
12391404Rekha Balaji (#10)Rehet Singh Bhatia (#40)
1391482Zeenath Ariff (#17)Rajnikant Singh (#41)
28391443Amit Sood (#21)Adheesha Dissanayake (#35)
22391404Sumeet Sachdev (#22)Swagat Nukala (#47)
21391410Vignesh S (#48)Kannan Sethuraman (#26)
22390419Yoga Pratama (#13)Ritu Chadha (#46)
11390450Radhika Mahalingaiah (#19)Seshi Ramanathan (#12)
23390417Anuj Shetty (#20)Sridhar Paidikondala (#16)
27390440Wimal Fernando (#24)Rustom Deboo (#44)
18390413Kannan Sethuraman (#26)Arvind Lath (#39)
4390441Shubha S (#28)Sumeet Sachdev (#22)
7390444Shubha S (#28)Rekha Balaji (#10)
22390413Suchindra Potnis (#34)R Nalini (#11)
30390401Arvind Lath (#39)Rekha Balaji (#10)
9389433Manju Sood (#1)Sridhar Paidikondala (#16)
23389417Amit Sood (#21)Rahil Parkar (#5)
19389394Wimal Fernando (#24)Anthony Gomes (#29)
11389395Marie Fernandes (#25)Yoga Pratama (#13)
4389474Arvind Lath (#39)Rajnikant Singh (#41)
17389422Vignesh S (#48)Shubha S (#28)
9388480R Nalini (#11)Radhika Mahalingaiah (#19)
8388394Yoga Pratama (#13)Arindam Basu (#30)
24388390Anuj Shetty (#20)Swagat Nukala (#47)
21388443Sumeet Sachdev (#22)Neelam Agrawal (#33)
9388510Kannan Sethuraman (#26)Rajeev Menon (#9)
25388395Nikheel Ruparel (#31)Anuj Shetty (#20)
29388404Swagat Nukala (#47)Lalantha Amarasinghe (#42)
5387392Mangala Bhandarkar (#7)Janidu Karunaratne (#43)
16387441Rajeev Menon (#9)Amit Sood (#21)
14387460Dammika Witharana (#18)Anthony Gomes (#29)
5387409Rustom Deboo (#44)Rohaina Tanveer (#4)
15386406Rekha Balaji (#10)Mazher Qureshi (#15)
1386426Radhika Mahalingaiah (#19)Janidu Karunaratne (#43)
29386487Arvind Lath (#39)Yoga Pratama (#13)
2386594Rehet Singh Bhatia (#40)Mazher Qureshi (#15)
18385554Marie Fernandes (#25)Rohaina Tanveer (#4)
3385440Kannan Sethuraman (#26)Radhika Mahalingaiah (#19)
8385390Shubha S (#28)Swagat Nukala (#47)
32385406Arindam Basu (#30)Kala Ganesh (#27)
24384498Rahil Parkar (#5)Diyath Visidagamage (#36)
23384423Mazher Qureshi (#15)Rehet Singh Bhatia (#40)
16384426Sridhar Paidikondala (#16)Sudhir Kamath (#3)
32384401Adheesha Dissanayake (#35)Sudhir Kamath (#3)
25384433Nabena B Hemalatha (#37)Kannan Sethuraman (#26)
18384434Madhav Kamath (#38)Rahil Parkar (#5)
28384415Pankaj Bolaki (#45)Kala Ganesh (#27)
2383390Manju Sood (#1)Kannan Sethuraman (#26)
14383388Sam Joseph (#8)Cecil Fernandes (#6)
20383413Sam Joseph (#8)Dammika Witharana (#18)
1383471Rajeev Menon (#9)Neelam Agrawal (#33)
7383441Sumeet Sachdev (#22)Radhika Mahalingaiah (#19)
6383384Janidu Karunaratne (#43)Sam Joseph (#8)
13382434Sudhir Kamath (#3)Lennie D'Souza (#14)
5382491R Nalini (#11)Sridhar Paidikondala (#16)
27382499Zeenath Ariff (#17)Kannan Sethuraman (#26)
30382452Dammika Witharana (#18)Kala Ganesh (#27)
17382469Sumeet Sachdev (#22)Nidhi Singhvi (#2)
26382439Kala Ganesh (#27)Sridhar Paidikondala (#16)
8381402Dipankar Chatterjee (#23)Nabena B Hemalatha (#37)
31381412Marie Fernandes (#25)Kala Ganesh (#27)
27381402Nabena B Hemalatha (#37)Vignesh S (#48)
28381410Rustom Deboo (#44)Dipankar Chatterjee (#23)
3380436Manju Sood (#1)Zeenath Ariff (#17)
10380467Sudhir Kamath (#3)Sridhar Paidikondala (#16)
18380459Radhika Mahalingaiah (#19)Cecil Fernandes (#6)
30380408Dipankar Chatterjee (#23)Madhav Kamath (#38)
16380407Diyath Visidagamage (#36)Sam Joseph (#8)
7380399Nabena B Hemalatha (#37)Swagat Nukala (#47)
13380486Rehet Singh Bhatia (#40)Rekha Balaji (#10)
3379434Nidhi Singhvi (#2)Janidu Karunaratne (#43)
16379410Zeenath Ariff (#17)Dammika Witharana (#18)
28379391Radhika Mahalingaiah (#19)Rohaina Tanveer (#4)
6379433Sumeet Sachdev (#22)Marie Fernandes (#25)
15379492Wimal Fernando (#24)Radhika Mahalingaiah (#19)
29379403Arindam Basu (#30)Janidu Karunaratne (#43)
28379452Nikheel Ruparel (#31)Seshi Ramanathan (#12)
31379400Khwanjai Thammaping (#32)Arvind Lath (#39)
10378408Dipankar Chatterjee (#23)Swagat Nukala (#47)
19378473Swagat Nukala (#47)Rustom Deboo (#44)
29377480Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
12377437Nidhi Singhvi (#2)Rohaina Tanveer (#4)
20377437Seshi Ramanathan (#12)Arindam Basu (#30)
7377491Mazher Qureshi (#15)Nikheel Ruparel (#31)
29377407Zeenath Ariff (#17)Kannan Sethuraman (#26)
4377457Amit Sood (#21)Arindam Basu (#30)
22377434Wimal Fernando (#24)Adheesha Dissanayake (#35)
20377395Neelam Agrawal (#33)Rustom Deboo (#44)
3377430Suchindra Potnis (#34)Neelam Agrawal (#33)
20377392Rajnikant Singh (#41)Ritu Chadha (#46)
6377394Swagat Nukala (#47)Rekha Balaji (#10)
12376475Yoga Pratama (#13)Sam Joseph (#8)
16376453Yoga Pratama (#13)Sumeet Sachdev (#22)
15376418Dammika Witharana (#18)Sumeet Sachdev (#22)
13376457Wimal Fernando (#24)Marie Fernandes (#25)
27375437Cecil Fernandes (#6)Janidu Karunaratne (#43)
31375437Cecil Fernandes (#6)Adheesha Dissanayake (#35)
27375420Rekha Balaji (#10)Nikheel Ruparel (#31)
10375461Shubha S (#28)Nabena B Hemalatha (#37)
25375386Shubha S (#28)Sumeet Sachdev (#22)
32375422Shubha S (#28)Swagat Nukala (#47)
29375426Khwanjai Thammaping (#32)Mazher Qureshi (#15)
19375384Rajnikant Singh (#41)Neelam Agrawal (#33)
9374445Anuj Shetty (#20)Adheesha Dissanayake (#35)
21374489Anthony Gomes (#29)Seshi Ramanathan (#12)
30374472Diyath Visidagamage (#36)Janidu Karunaratne (#43)
12374402Rustom Deboo (#44)Rajeev Menon (#9)
21374416Pankaj Bolaki (#45)Wimal Fernando (#24)
2374407Swagat Nukala (#47)Radhika Mahalingaiah (#19)
7373504Nidhi Singhvi (#2)Mangala Bhandarkar (#7)
17373432Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
29373450Rajeev Menon (#9)Lennie D'Souza (#14)
31373450Rajeev Menon (#9)Lennie D'Souza (#14)
13373397R Nalini (#11)Seshi Ramanathan (#12)
24373414Sridhar Paidikondala (#16)Nidhi Singhvi (#2)
24373432Wimal Fernando (#24)Lennie D'Souza (#14)
26373383Wimal Fernando (#24)Arindam Basu (#30)
7373476Kala Ganesh (#27)Adheesha Dissanayake (#35)
3373418Khwanjai Thammaping (#32)Diyath Visidagamage (#36)
11373435Khwanjai Thammaping (#32)R Nalini (#11)
16373439Nabena B Hemalatha (#37)Arvind Lath (#39)
18373426Nabena B Hemalatha (#37)Vignesh S (#48)
20373423Nabena B Hemalatha (#37)Rehet Singh Bhatia (#40)
21373510Madhav Kamath (#38)Amit Sood (#21)
2373445Arvind Lath (#39)Sridhar Paidikondala (#16)
32373414Arvind Lath (#39)Neelam Agrawal (#33)
13373426Swagat Nukala (#47)Nabena B Hemalatha (#37)
19372408R Nalini (#11)Sumeet Sachdev (#22)
6372376Seshi Ramanathan (#12)Vignesh S (#48)
1372379Mazher Qureshi (#15)Arvind Lath (#39)
8372376Radhika Mahalingaiah (#19)Mazher Qureshi (#15)
9372446Nikheel Ruparel (#31)Rustom Deboo (#44)
9372502Diyath Visidagamage (#36)Dammika Witharana (#18)
12372415Nabena B Hemalatha (#37)Shubha S (#28)
25372492Madhav Kamath (#38)Cecil Fernandes (#6)
23371395Manju Sood (#1)Mangala Bhandarkar (#7)
28371470Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
1371449Rahil Parkar (#5)Anthony Gomes (#29)
24371456Rekha Balaji (#10)Lalantha Amarasinghe (#42)
32371518Lennie D'Souza (#14)Madhav Kamath (#38)
32371404Marie Fernandes (#25)Rustom Deboo (#44)
31371462Rehet Singh Bhatia (#40)Mazher Qureshi (#15)
4371377Ritu Chadha (#46)Radhika Mahalingaiah (#19)
31371394Ritu Chadha (#46)Lalantha Amarasinghe (#42)
10371460Vignesh S (#48)Rajnikant Singh (#41)
19371376Vignesh S (#48)Rekha Balaji (#10)
29370375Rekha Balaji (#10)Anthony Gomes (#29)
12370470R Nalini (#11)Manju Sood (#1)
19370461Anuj Shetty (#20)Seshi Ramanathan (#12)
22370434Amit Sood (#21)Rahil Parkar (#5)
15369527Rohaina Tanveer (#4)Mangala Bhandarkar (#7)
6369392Rajeev Menon (#9)Rustom Deboo (#44)
14369395Seshi Ramanathan (#12)Wimal Fernando (#24)
18369447Yoga Pratama (#13)Rajnikant Singh (#41)
7369383Dipankar Chatterjee (#23)Lalantha Amarasinghe (#42)
8369397Marie Fernandes (#25)Lennie D'Souza (#14)
13369451Diyath Visidagamage (#36)Radhika Mahalingaiah (#19)
16368539Nidhi Singhvi (#2)Pankaj Bolaki (#45)
23368392Yoga Pratama (#13)Arvind Lath (#39)
16368452Radhika Mahalingaiah (#19)Manju Sood (#1)
2368502Madhav Kamath (#38)Yoga Pratama (#13)
7368369Madhav Kamath (#38)Janidu Karunaratne (#43)
12367420Amit Sood (#21)Anuj Shetty (#20)
23367487Anthony Gomes (#29)Neelam Agrawal (#33)
27367483Suchindra Potnis (#34)Rajeev Menon (#9)
4367460Pankaj Bolaki (#45)Mazher Qureshi (#15)
6366459Cecil Fernandes (#6)Mangala Bhandarkar (#7)
19366475Cecil Fernandes (#6)Madhav Kamath (#38)
23366469Rajeev Menon (#9)Swagat Nukala (#47)
29366479Seshi Ramanathan (#12)R Nalini (#11)
19366418Kannan Sethuraman (#26)Shubha S (#28)
29366386Adheesha Dissanayake (#35)Diyath Visidagamage (#36)
25366432Lalantha Amarasinghe (#42)Ritu Chadha (#46)
1366480Swagat Nukala (#47)Wimal Fernando (#24)
13365510Sam Joseph (#8)Adheesha Dissanayake (#35)
12365412Seshi Ramanathan (#12)Marie Fernandes (#25)
21365536Nikheel Ruparel (#31)Dammika Witharana (#18)
22365390Diyath Visidagamage (#36)Rohaina Tanveer (#4)
23365498Madhav Kamath (#38)Diyath Visidagamage (#36)
6365475Rajnikant Singh (#41)Nikheel Ruparel (#31)
15365453Janidu Karunaratne (#43)Cecil Fernandes (#6)
31364537Sudhir Kamath (#3)Mangala Bhandarkar (#7)
11364435Cecil Fernandes (#6)Manju Sood (#1)
23364403R Nalini (#11)Wimal Fernando (#24)
11364372Mazher Qureshi (#15)Rajnikant Singh (#41)
27364419Sridhar Paidikondala (#16)Dipankar Chatterjee (#23)
3364399Amit Sood (#21)Mangala Bhandarkar (#7)
1364366Khwanjai Thammaping (#32)Sam Joseph (#8)
5364383Arvind Lath (#39)Khwanjai Thammaping (#32)
28364473Rehet Singh Bhatia (#40)Lalantha Amarasinghe (#42)
20363383Rajeev Menon (#9)Wimal Fernando (#24)
32363383Rajeev Menon (#9)Sridhar Paidikondala (#16)
12363462Mazher Qureshi (#15)Radhika Mahalingaiah (#19)
27363412Madhav Kamath (#38)Nidhi Singhvi (#2)
23363462Rajnikant Singh (#41)Shubha S (#28)
17362391Rohaina Tanveer (#4)Sudhir Kamath (#3)
31362408Seshi Ramanathan (#12)Suchindra Potnis (#34)
20362439Mazher Qureshi (#15)Yoga Pratama (#13)
14362379Zeenath Ariff (#17)R Nalini (#11)
10362447Radhika Mahalingaiah (#19)Wimal Fernando (#24)
5362368Lalantha Amarasinghe (#42)Vignesh S (#48)
16362450Janidu Karunaratne (#43)Adheesha Dissanayake (#35)
7362483Ritu Chadha (#46)Diyath Visidagamage (#36)
5361408Rahil Parkar (#5)Cecil Fernandes (#6)
31361467Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
7361419Rajeev Menon (#9)Seshi Ramanathan (#12)
13361444Rajeev Menon (#9)Manju Sood (#1)
32361369Seshi Ramanathan (#12)Pankaj Bolaki (#45)
3361418Sumeet Sachdev (#22)Anuj Shetty (#20)
10361396Neelam Agrawal (#33)Seshi Ramanathan (#12)
1360372Rekha Balaji (#10)Suchindra Potnis (#34)
5360412Rekha Balaji (#10)Nabena B Hemalatha (#37)
28360436Zeenath Ariff (#17)Rajnikant Singh (#41)
6360427Diyath Visidagamage (#36)Manju Sood (#1)
21360362Rajnikant Singh (#41)Swagat Nukala (#47)
9359401Nidhi Singhvi (#2)Mangala Bhandarkar (#7)
19359478Sam Joseph (#8)Nikheel Ruparel (#31)
17359385Rekha Balaji (#10)Rajnikant Singh (#41)
7359388Lennie D'Souza (#14)Cecil Fernandes (#6)
26359399Dammika Witharana (#18)Rustom Deboo (#44)
8359447Ritu Chadha (#46)Kannan Sethuraman (#26)
7359374Vignesh S (#48)Rustom Deboo (#44)
25359448Vignesh S (#48)Rajnikant Singh (#41)
9358512Sudhir Kamath (#3)Madhav Kamath (#38)
28358381R Nalini (#11)Lennie D'Souza (#14)
3358434Rustom Deboo (#44)Pankaj Bolaki (#45)
7357372Sudhir Kamath (#3)Sam Joseph (#8)
30357388Zeenath Ariff (#17)Nabena B Hemalatha (#37)
17357437Anthony Gomes (#29)Radhika Mahalingaiah (#19)
13357469Rustom Deboo (#44)Rajnikant Singh (#41)
17357425Ritu Chadha (#46)Arvind Lath (#39)
15357360Vignesh S (#48)Dipankar Chatterjee (#23)
22356379Sam Joseph (#8)Rustom Deboo (#44)
17356445Neelam Agrawal (#33)Swagat Nukala (#47)
11356411Suchindra Potnis (#34)Rajeev Menon (#9)
18356445Suchindra Potnis (#34)Pankaj Bolaki (#45)
16355488Cecil Fernandes (#6)Mangala Bhandarkar (#7)
4355472Rekha Balaji (#10)Manju Sood (#1)
30355440R Nalini (#11)Radhika Mahalingaiah (#19)
22355450Seshi Ramanathan (#12)Dipankar Chatterjee (#23)
24355368Khwanjai Thammaping (#32)Suchindra Potnis (#34)
16355371Neelam Agrawal (#33)Dipankar Chatterjee (#23)
25355474Adheesha Dissanayake (#35)Manju Sood (#1)
13355470Madhav Kamath (#38)Rohaina Tanveer (#4)
24355489Ritu Chadha (#46)Rajeev Menon (#9)
11355392Swagat Nukala (#47)Vignesh S (#48)
18354395Nidhi Singhvi (#2)Wimal Fernando (#24)
20354379Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
11354453Mangala Bhandarkar (#7)Rahil Parkar (#5)
21354473Rajeev Menon (#9)Sridhar Paidikondala (#16)
8354404Sridhar Paidikondala (#16)Wimal Fernando (#24)
29354420Dipankar Chatterjee (#23)Cecil Fernandes (#6)
2354445Wimal Fernando (#24)Janidu Karunaratne (#43)
24354483Pankaj Bolaki (#45)Rustom Deboo (#44)
25354451Pankaj Bolaki (#45)Dammika Witharana (#18)
22353397Sridhar Paidikondala (#16)Pankaj Bolaki (#45)
31353435Nikheel Ruparel (#31)R Nalini (#11)
12353406Rajnikant Singh (#41)Anthony Gomes (#29)
11353387Janidu Karunaratne (#43)Arindam Basu (#30)
28353392Janidu Karunaratne (#43)Diyath Visidagamage (#36)
3352409Sridhar Paidikondala (#16)Adheesha Dissanayake (#35)
25352446Neelam Agrawal (#33)R Nalini (#11)
31352374Neelam Agrawal (#33)Sumeet Sachdev (#22)
4352412Nabena B Hemalatha (#37)Dammika Witharana (#18)
10352507Arvind Lath (#39)Rehet Singh Bhatia (#40)
24352532Arvind Lath (#39)Nikheel Ruparel (#31)
27351471Mazher Qureshi (#15)Ritu Chadha (#46)
22351431Zeenath Ariff (#17)Shubha S (#28)
18351586Dammika Witharana (#18)Anuj Shetty (#20)
6351533Amit Sood (#21)Adheesha Dissanayake (#35)
15351403Kannan Sethuraman (#26)Lalantha Amarasinghe (#42)
15351503Suchindra Potnis (#34)Madhav Kamath (#38)
29351362Nabena B Hemalatha (#37)Vignesh S (#48)
21351453Ritu Chadha (#46)Suchindra Potnis (#34)
9350517Sam Joseph (#8)Rahil Parkar (#5)
32350451Amit Sood (#21)Dipankar Chatterjee (#23)
19350489Arindam Basu (#30)Rohaina Tanveer (#4)
24350420Rajnikant Singh (#41)Rehet Singh Bhatia (#40)
23349398Radhika Mahalingaiah (#19)Adheesha Dissanayake (#35)
4349400Wimal Fernando (#24)Adheesha Dissanayake (#35)
27349392Kala Ganesh (#27)Neelam Agrawal (#33)
8349521Arvind Lath (#39)Anuj Shetty (#20)
8349536Rajnikant Singh (#41)Seshi Ramanathan (#12)
16349395Lalantha Amarasinghe (#42)Rustom Deboo (#44)
24348399Yoga Pratama (#13)Shubha S (#28)
6348422Anuj Shetty (#20)Rohaina Tanveer (#4)
11348406Anuj Shetty (#20)Wimal Fernando (#24)
31348355Nabena B Hemalatha (#37)Zeenath Ariff (#17)
26348425Vignesh S (#48)Zeenath Ariff (#17)
26347385R Nalini (#11)Dipankar Chatterjee (#23)
1347455Anuj Shetty (#20)Rustom Deboo (#44)
30347362Wimal Fernando (#24)Marie Fernandes (#25)
14347413Kannan Sethuraman (#26)Dipankar Chatterjee (#23)
24347413Arindam Basu (#30)Adheesha Dissanayake (#35)
4347441Neelam Agrawal (#33)Anuj Shetty (#20)
14347355Nabena B Hemalatha (#37)Kala Ganesh (#27)
21347490Lalantha Amarasinghe (#42)Anuj Shetty (#20)
30347379Rustom Deboo (#44)Amit Sood (#21)
17346383Yoga Pratama (#13)Kala Ganesh (#27)
10346395Zeenath Ariff (#17)Diyath Visidagamage (#36)
3346358Dammika Witharana (#18)Kala Ganesh (#27)
17346409Wimal Fernando (#24)Amit Sood (#21)
12346439Adheesha Dissanayake (#35)Rahil Parkar (#5)
25346444Diyath Visidagamage (#36)Mangala Bhandarkar (#7)
4345462Seshi Ramanathan (#12)Sudhir Kamath (#3)
10345361Ritu Chadha (#46)Rekha Balaji (#10)
13345550Vignesh S (#48)Dammika Witharana (#18)
31344445Rekha Balaji (#10)Anthony Gomes (#29)
13344415Yoga Pratama (#13)Janidu Karunaratne (#43)
21344433Shubha S (#28)Mazher Qureshi (#15)
24343424Cecil Fernandes (#6)Sudhir Kamath (#3)
19342415Rajeev Menon (#9)Diyath Visidagamage (#36)
22342426Khwanjai Thammaping (#32)Sudhir Kamath (#3)
18342388Adheesha Dissanayake (#35)Lennie D'Souza (#14)
16342505Rehet Singh Bhatia (#40)Ritu Chadha (#46)
20341397Kannan Sethuraman (#26)Shubha S (#28)
27341460Adheesha Dissanayake (#35)Sudhir Kamath (#3)
27341462Rajnikant Singh (#41)Rehet Singh Bhatia (#40)
30341467Swagat Nukala (#47)Rehet Singh Bhatia (#40)
30340552Sudhir Kamath (#3)Mangala Bhandarkar (#7)
32340432Ritu Chadha (#46)Rekha Balaji (#10)
25340424Swagat Nukala (#47)Nidhi Singhvi (#2)
18339515Mangala Bhandarkar (#7)Manju Sood (#1)
31339491Amit Sood (#21)Nidhi Singhvi (#2)
20339458Marie Fernandes (#25)Kala Ganesh (#27)
12339422Kannan Sethuraman (#26)Vignesh S (#48)
3339447Nikheel Ruparel (#31)Vignesh S (#48)
2339409Adheesha Dissanayake (#35)Rajeev Menon (#9)
23339429Nabena B Hemalatha (#37)Vignesh S (#48)
5339388Rajnikant Singh (#41)Wimal Fernando (#24)
31339449Pankaj Bolaki (#45)Dammika Witharana (#18)
9339361Swagat Nukala (#47)Rehet Singh Bhatia (#40)
31339421Swagat Nukala (#47)Sam Joseph (#8)
1339518Vignesh S (#48)Amit Sood (#21)
16339397Vignesh S (#48)Rekha Balaji (#10)
21338409Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
30338401Mazher Qureshi (#15)Lalantha Amarasinghe (#42)
12338458Wimal Fernando (#24)Madhav Kamath (#38)
27338437Marie Fernandes (#25)Arindam Basu (#30)
3338533Arvind Lath (#39)Anthony Gomes (#29)
23338389Janidu Karunaratne (#43)Dipankar Chatterjee (#23)
27338471Swagat Nukala (#47)Sumeet Sachdev (#22)
15337527Sudhir Kamath (#3)Marie Fernandes (#25)
16337391Rohaina Tanveer (#4)Lennie D'Souza (#14)
18337448Seshi Ramanathan (#12)Arindam Basu (#30)
18337540Swagat Nukala (#47)Khwanjai Thammaping (#32)
25336445Rohaina Tanveer (#4)Rahil Parkar (#5)
4336511Rajeev Menon (#9)Rahil Parkar (#5)
15336417Yoga Pratama (#13)Seshi Ramanathan (#12)
14336482Sridhar Paidikondala (#16)Rohaina Tanveer (#4)
6336474Dipankar Chatterjee (#23)Suchindra Potnis (#34)
8336377Kala Ganesh (#27)Amit Sood (#21)
2336488Shubha S (#28)Rahil Parkar (#5)
2336388Neelam Agrawal (#33)Sam Joseph (#8)
8336458Adheesha Dissanayake (#35)Nikheel Ruparel (#31)
11336392Rehet Singh Bhatia (#40)Sumeet Sachdev (#22)
22336408Lalantha Amarasinghe (#42)Anuj Shetty (#20)
10336410Rustom Deboo (#44)Lennie D'Souza (#14)
19335420Marie Fernandes (#25)Pankaj Bolaki (#45)
4335479Khwanjai Thammaping (#32)Rohaina Tanveer (#4)
29334456Sam Joseph (#8)Shubha S (#28)
18334335Zeenath Ariff (#17)Neelam Agrawal (#33)
7334435Kannan Sethuraman (#26)Suchindra Potnis (#34)
17334369Nabena B Hemalatha (#37)Kannan Sethuraman (#26)
20334385Janidu Karunaratne (#43)Diyath Visidagamage (#36)
21333445Yoga Pratama (#13)R Nalini (#11)
20333463Lennie D'Souza (#14)Rohaina Tanveer (#4)
20333361Sridhar Paidikondala (#16)Khwanjai Thammaping (#32)
7333409Zeenath Ariff (#17)Rahil Parkar (#5)
7333403Wimal Fernando (#24)Marie Fernandes (#25)
3333358Shubha S (#28)Wimal Fernando (#24)
15332411R Nalini (#11)Anuj Shetty (#20)
32332402Wimal Fernando (#24)Anuj Shetty (#20)
1331367Rohaina Tanveer (#4)Shubha S (#28)
15331407Adheesha Dissanayake (#35)Rahil Parkar (#5)
19330374Zeenath Ariff (#17)Ritu Chadha (#46)
17329450Marie Fernandes (#25)Madhav Kamath (#38)
11329458Kannan Sethuraman (#26)Neelam Agrawal (#33)
13329438Shubha S (#28)Arvind Lath (#39)
31329409Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
30329382Anthony Gomes (#29)Suchindra Potnis (#34)
6329447Arindam Basu (#30)Madhav Kamath (#38)
29329478Suchindra Potnis (#34)Nikheel Ruparel (#31)
15329398Arvind Lath (#39)Kala Ganesh (#27)
4329421Vignesh S (#48)Kala Ganesh (#27)
26328399Sudhir Kamath (#3)Rahil Parkar (#5)
15328459Sam Joseph (#8)Manju Sood (#1)
19328502Lennie D'Souza (#14)Manju Sood (#1)
31328354Wimal Fernando (#24)Yoga Pratama (#13)
20328537Adheesha Dissanayake (#35)Amit Sood (#21)
3327359Rekha Balaji (#10)Rajeev Menon (#9)
20327444Sumeet Sachdev (#22)Lalantha Amarasinghe (#42)
26327361Marie Fernandes (#25)Adheesha Dissanayake (#35)
13327443Kala Ganesh (#27)Dipankar Chatterjee (#23)
10327432Madhav Kamath (#38)Mangala Bhandarkar (#7)
10326424Mazher Qureshi (#15)Marie Fernandes (#25)
9326462Zeenath Ariff (#17)Suchindra Potnis (#34)
31326419Radhika Mahalingaiah (#19)Madhav Kamath (#38)
7326486Amit Sood (#21)Manju Sood (#1)
22326357Kala Ganesh (#27)Cecil Fernandes (#6)
8326362Anthony Gomes (#29)Pankaj Bolaki (#45)
7326406Arindam Basu (#30)Rohaina Tanveer (#4)
23326421Arindam Basu (#30)Rohaina Tanveer (#4)
24326400Nabena B Hemalatha (#37)Zeenath Ariff (#17)
16326459Madhav Kamath (#38)Rahil Parkar (#5)
27326425Lalantha Amarasinghe (#42)Yoga Pratama (#13)
23326416Pankaj Bolaki (#45)Marie Fernandes (#25)
30325351Rohaina Tanveer (#4)Adheesha Dissanayake (#35)
18325438Sumeet Sachdev (#22)Dipankar Chatterjee (#23)
32325358Kannan Sethuraman (#26)Sam Joseph (#8)
14324417Manju Sood (#1)Madhav Kamath (#38)
17324496Sam Joseph (#8)Arindam Basu (#30)
2324462Rekha Balaji (#10)Nikheel Ruparel (#31)
22324438Dammika Witharana (#18)Janidu Karunaratne (#43)
5324599Anuj Shetty (#20)Sudhir Kamath (#3)
26324426Shubha S (#28)Mazher Qureshi (#15)
4324439Suchindra Potnis (#34)Cecil Fernandes (#6)
5324394Adheesha Dissanayake (#35)Yoga Pratama (#13)
9324408Nabena B Hemalatha (#37)Rekha Balaji (#10)
17324447Rehet Singh Bhatia (#40)Zeenath Ariff (#17)
30323469Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
21323401Rekha Balaji (#10)Sam Joseph (#8)
22323466Lennie D'Souza (#14)Radhika Mahalingaiah (#19)
32323373Mazher Qureshi (#15)Anthony Gomes (#29)
4323332Marie Fernandes (#25)Zeenath Ariff (#17)
24323508Kala Ganesh (#27)Seshi Ramanathan (#12)
15323461Shubha S (#28)Swagat Nukala (#47)
27322372Sam Joseph (#8)Anthony Gomes (#29)
1322519Dipankar Chatterjee (#23)Ritu Chadha (#46)
22321411Kannan Sethuraman (#26)Rehet Singh Bhatia (#40)
11321433Kala Ganesh (#27)Pankaj Bolaki (#45)
32321372Lalantha Amarasinghe (#42)Sumeet Sachdev (#22)
17320482Mazher Qureshi (#15)Dammika Witharana (#18)
25320514Amit Sood (#21)Sudhir Kamath (#3)
5320509Dipankar Chatterjee (#23)Manju Sood (#1)
29320426Wimal Fernando (#24)Rustom Deboo (#44)
2320518Marie Fernandes (#25)Nidhi Singhvi (#2)
2320491Khwanjai Thammaping (#32)Cecil Fernandes (#6)
5320480Neelam Agrawal (#33)Mazher Qureshi (#15)
13320507Neelam Agrawal (#33)Sumeet Sachdev (#22)
26320465Madhav Kamath (#38)Janidu Karunaratne (#43)
30320447Rajnikant Singh (#41)Vignesh S (#48)
11320469Rustom Deboo (#44)Sudhir Kamath (#3)
27319486Mangala Bhandarkar (#7)Rahil Parkar (#5)
23319474Khwanjai Thammaping (#32)Seshi Ramanathan (#12)
31319508Rustom Deboo (#44)Dipankar Chatterjee (#23)
28318403Rekha Balaji (#10)Ritu Chadha (#46)
28318416Anthony Gomes (#29)Sumeet Sachdev (#22)
18318527Lalantha Amarasinghe (#42)Kala Ganesh (#27)
11317464Rohaina Tanveer (#4)Adheesha Dissanayake (#35)
30317376Sam Joseph (#8)Kannan Sethuraman (#26)
6317425Radhika Mahalingaiah (#19)Zeenath Ariff (#17)
31317332Vignesh S (#48)Rajnikant Singh (#41)
12315420Zeenath Ariff (#17)Khwanjai Thammaping (#32)
16315433Suchindra Potnis (#34)Seshi Ramanathan (#12)
32315438Rehet Singh Bhatia (#40)Khwanjai Thammaping (#32)
14314453Yoga Pratama (#13)Radhika Mahalingaiah (#19)
3314486Mazher Qureshi (#15)Rahil Parkar (#5)
27314407Khwanjai Thammaping (#32)Anuj Shetty (#20)
18313410Sudhir Kamath (#3)Janidu Karunaratne (#43)
26313457Kannan Sethuraman (#26)Nabena B Hemalatha (#37)
4313321Anthony Gomes (#29)Sam Joseph (#8)
9313423Rajnikant Singh (#41)Sumeet Sachdev (#22)
23313406Ritu Chadha (#46)Rustom Deboo (#44)
28312534Cecil Fernandes (#6)Arindam Basu (#30)
3312360Seshi Ramanathan (#12)Sam Joseph (#8)
24312454Kannan Sethuraman (#26)Vignesh S (#48)
15312463Nikheel Ruparel (#31)Amit Sood (#21)
4312427Rehet Singh Bhatia (#40)Dipankar Chatterjee (#23)
32312377Rajnikant Singh (#41)Vignesh S (#48)
5311381Anthony Gomes (#29)Lennie D'Souza (#14)
12311497Nikheel Ruparel (#31)Cecil Fernandes (#6)
1310511Lennie D'Souza (#14)Madhav Kamath (#38)
15310386Zeenath Ariff (#17)Rustom Deboo (#44)
23310551Sumeet Sachdev (#22)Rekha Balaji (#10)
6310423Shubha S (#28)Dammika Witharana (#18)
27310347Shubha S (#28)Arvind Lath (#39)
28309401Sridhar Paidikondala (#16)Rajeev Menon (#9)
27308357Seshi Ramanathan (#12)R Nalini (#11)
25308485Lennie D'Souza (#14)Radhika Mahalingaiah (#19)
5308437Zeenath Ariff (#17)Madhav Kamath (#38)
11308443Dammika Witharana (#18)Amit Sood (#21)
12308462Sumeet Sachdev (#22)Diyath Visidagamage (#36)
28308389Kannan Sethuraman (#26)Shubha S (#28)
22308538Madhav Kamath (#38)Arindam Basu (#30)
12308528Arvind Lath (#39)Dipankar Chatterjee (#23)
2307411Dipankar Chatterjee (#23)Sudhir Kamath (#3)
3307405Rehet Singh Bhatia (#40)R Nalini (#11)
4307563Lalantha Amarasinghe (#42)Nikheel Ruparel (#31)
21307398Janidu Karunaratne (#43)Kala Ganesh (#27)
14307398Vignesh S (#48)Mazher Qureshi (#15)
14306461Rekha Balaji (#10)Neelam Agrawal (#33)
1306464Kannan Sethuraman (#26)Nidhi Singhvi (#2)
25306504Arvind Lath (#39)Rekha Balaji (#10)
1304318Manju Sood (#1)Marie Fernandes (#25)
19304475Sudhir Kamath (#3)Adheesha Dissanayake (#35)
22304422Anthony Gomes (#29)Marie Fernandes (#25)
28304393Neelam Agrawal (#33)Wimal Fernando (#24)
26304421Lalantha Amarasinghe (#42)Rekha Balaji (#10)
24303395Rohaina Tanveer (#4)Manju Sood (#1)
30303395Lennie D'Souza (#14)Nidhi Singhvi (#2)
6303427Mazher Qureshi (#15)Wimal Fernando (#24)
21303427Zeenath Ariff (#17)Arvind Lath (#39)
15303491Nabena B Hemalatha (#37)Ritu Chadha (#46)
6303393Lalantha Amarasinghe (#42)Rehet Singh Bhatia (#40)
3302504Nabena B Hemalatha (#37)Lennie D'Souza (#14)
16302560Rajnikant Singh (#41)Kala Ganesh (#27)
2302405Lalantha Amarasinghe (#42)Zeenath Ariff (#17)
2302386Ritu Chadha (#46)Sumeet Sachdev (#22)
12301484Arindam Basu (#30)Sudhir Kamath (#3)
32300553Cecil Fernandes (#6)Rohaina Tanveer (#4)
18300494Sam Joseph (#8)Rajeev Menon (#9)
30300512Neelam Agrawal (#33)Anuj Shetty (#20)
2300504Nabena B Hemalatha (#37)Seshi Ramanathan (#12)
6300465Nabena B Hemalatha (#37)Arvind Lath (#39)
26299385Manju Sood (#1)Diyath Visidagamage (#36)
30298431Arindam Basu (#30)Cecil Fernandes (#6)
5298425Suchindra Potnis (#34)Marie Fernandes (#25)
7298535Rehet Singh Bhatia (#40)Rajnikant Singh (#41)
22298361Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
13297437Amit Sood (#21)Suchindra Potnis (#34)
13297413Ritu Chadha (#46)Kannan Sethuraman (#26)
21296463Cecil Fernandes (#6)Diyath Visidagamage (#36)
26296439Khwanjai Thammaping (#32)Neelam Agrawal (#33)
28296461Swagat Nukala (#47)Arvind Lath (#39)
10295540Anthony Gomes (#29)Amit Sood (#21)
26292408Rohaina Tanveer (#4)Mangala Bhandarkar (#7)
8292447Vignesh S (#48)Neelam Agrawal (#33)
19291454Mangala Bhandarkar (#7)Rahil Parkar (#5)
12291407Kala Ganesh (#27)Lalantha Amarasinghe (#42)
28291349Khwanjai Thammaping (#32)Yoga Pratama (#13)
32291452Suchindra Potnis (#34)Nikheel Ruparel (#31)
9290450Kala Ganesh (#27)Mazher Qureshi (#15)
8290407Rehet Singh Bhatia (#40)Khwanjai Thammaping (#32)
9290435Vignesh S (#48)Anthony Gomes (#29)
26288479Swagat Nukala (#47)Suchindra Potnis (#34)
8286397Cecil Fernandes (#6)Nidhi Singhvi (#2)
9286464Seshi Ramanathan (#12)Lennie D'Souza (#14)
29285414Anuj Shetty (#20)Kala Ganesh (#27)
17285406Khwanjai Thammaping (#32)Rajeev Menon (#9)
5284480Shubha S (#28)Ritu Chadha (#46)
10284432Khwanjai Thammaping (#32)Nikheel Ruparel (#31)
19284397Arvind Lath (#39)Yoga Pratama (#13)
25283445Sam Joseph (#8)Khwanjai Thammaping (#32)
14282444Lennie D'Souza (#14)Rahil Parkar (#5)
26281401Radhika Mahalingaiah (#19)Cecil Fernandes (#6)
11281426Nabena B Hemalatha (#37)Dipankar Chatterjee (#23)
20281558Swagat Nukala (#47)R Nalini (#11)
24280380Dammika Witharana (#18)Sam Joseph (#8)
14279480Shubha S (#28)Ritu Chadha (#46)
1279378Rehet Singh Bhatia (#40)Sridhar Paidikondala (#16)
8278515Sumeet Sachdev (#22)Manju Sood (#1)
10277509Sam Joseph (#8)Janidu Karunaratne (#43)
13277497Khwanjai Thammaping (#32)Pankaj Bolaki (#45)
29274457Rajnikant Singh (#41)Rehet Singh Bhatia (#40)
20273428Zeenath Ariff (#17)Rekha Balaji (#10)
26273402Rajnikant Singh (#41)Arvind Lath (#39)
16270412Khwanjai Thammaping (#32)Wimal Fernando (#24)
6268477Ritu Chadha (#46)R Nalini (#11)
19267346Dipankar Chatterjee (#23)Khwanjai Thammaping (#32)
13264397Mazher Qureshi (#15)Zeenath Ariff (#17)
6264493Kannan Sethuraman (#26)Khwanjai Thammaping (#32)
11252520Rekha Balaji (#10)Diyath Visidagamage (#36)
4249485Sridhar Paidikondala (#16)Janidu Karunaratne (#43)
28242483Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
16238491Anuj Shetty (#20)Anthony Gomes (#29)
32234426Dammika Witharana (#18)Yoga Pratama (#13)
26217556Ritu Chadha (#46)Nikheel Ruparel (#31)
20211510Pankaj Bolaki (#45)Radhika Mahalingaiah (#19)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.